Chełm / lubelskie / ul. Wolności 3

Informacje o nieruchomości

 • rynek: wtórny
 • forma posiadania: własność
 • stan prawny: Własność
 • rodzaj budynku: Pawilon
 • rok budowy: 1992
 • powierzchnia: 952,00 m2
 • powierzchnia działki: 3 132,00 m2
 • możliwość parkowania: tak
 • główni najemcy: Stokrotka
 • przeznaczenie: Handlowo/usługowe

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

 

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

 

adres: Puławska 2B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857479, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał zakładowy: 386.962.050,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej jako „Organizator”)

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Chełmie (woj. lubelskie) przy ul. Wolności 3

 

Przedmiot konkursu stanowi działka gruntu nr 300/9, obręb 23 o powierzchni 3 132 m2, zabudowana budynkiem handlowo – usługowym, jednokondygnacyjnym o łącznej powierzchni zabudowy 1001,00 m2 wraz z zagospodarowaniem trenu wokół budynku – utwardzonym parkingiem i ciągami komunikacyjnymi z kostki brukowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1C/00059118/0.

 

Nieruchomość została oddana w najem na czas nieoznaczony, przy czym Organizator nie gwarantuje trwałości stosunków najmu.

 

Cena wywoławcza: 2.900.000,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy i 00/100) złotych netto.

 

Ustalona cena zostanie powiększona o kwotę należnego podatku od towarów i usług lub podatku jaki będzie należny w związku z transakcją sprzedaży Nieruchomości.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest:

 1. wpłacenie wadium w kwocie 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych)  w terminie do dnia 15 marca 2024 roku (data uznania rachunku bankowego) na rachunek bankowy wskazany w Regulaminie.
 2. złożenie oferty nabycia Nieruchomości, zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie, nie później niż w terminie do dnia 15 marca 2024 roku.

 

Wadium wniesione przez zwycięzcę konkurs zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w Regulaminie konkursu.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się dokumentacją dostępną na stronie Elpro Development Sp. z o.o. oraz z szczegółowymi warunkami zawartymi w ww. Regulaminie oraz dokumentacją dostępną pod adresem:

 

KONKURS OFERT – CHEŁM WOLNOŚCI

 

W przypadku wygaśnięcia linku prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej.

 

Oferty można składać w terminie do dnia 15 marca 2024 roku, (dalej jako „Termin Składania Ofert”) na piśmie, na adres:

 

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro w Lublinie, 

 1. Projektowa 1, 20-209 Lublin

(rozstrzyga data doręczenia oferty na wskazany wyżej adres).

 

Zapytania dotyczące Nieruchomości, dokumentacji, konkursu oraz oględzin należy kierować do wskazanej osoby odpowiedzialnej

 

Paweł Staniak – Specjalista ds. Zarządzania Najmem

Dział Komercjalizacji

adres email: pawel.staniak@elprodevelopment.pl

tel. kontaktowy – 519 711 110.

 

Oględziny Nieruchomości są możliwe po uprzednim ustaleniu terminu i zakresu oględzin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 

 

 

Kontakt
Paweł Staniak
519 711 110
Cena: 2 900 000,00 zł
Powierzchnia: 952,00 m2