Knurów / śląskie / ul. Staszica 2

Informacje o nieruchomości

  • rynek: wtórny
  • forma posiadania: własność
  • stan prawny: Własność
  • rodzaj budynku: Sklep
  • rok budowy: 1980
  • położenie: Nieruchomość położona w dużym osiedlu przy kopalni.
  • powierzchnia: 768,00 m2
  • możliwość parkowania: tak
  • przeznaczenie: Handlowo/usługowe

Dodatkowe informacje

Konkurs ofert – lokal na sprzedaż – Knurów ul. Staszica 2

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Puławska 2B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857479, NIP 946-261-26-18, REGON 060675524, kapitał zakładowy: 386.962.050,00 zł, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (dalej jako „Organizator”)

 

Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Knurowie (woj. śląskie) przy ul. Staszica 2

Przedmiot konkursu stanowi sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 865/76 oraz 795/76, obręb Szczygłowice o łącznej powierzchni 2 465 m2, zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, jednokondygnacyjnym o łącznej powierzchni 768,00 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GL1G/00108446/2, GL1G/00075881/2.

Nieruchomość została oddana w najem na czas nieoznaczony, przy czym Organizator nie gwarantuje trwałości stosunków najmu.

Cena wywoławcza: 2.800.000,00 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy i 00/100) złotych netto.

Ustalona cena zostanie powiększona o kwotę należnego podatku od towarów i usług lub podatku jaki będzie należny w związku z transakcją sprzedaży Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest:

*wpłacenie wadium w kwocie 56.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy i 00/100 złotych) w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku (data uznania rachunku bankowego) na rachunek bankowy wskazany w regulaminie.

*złożenie oferty nabycia nieruchomości, zgodnie z warunkami podanymi w regulaminie, nie później niż w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

 

Wadium wniesione przez zwycięzcę konkurs zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości w dniu sprzedaży. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w Regulaminie konkursu.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się dokumentacją dostępną u osoby prowadzącej podaną poniżej oraz z szczegółowymi warunkami zawartymi w ww. Regulaminie oraz dokumentacją dostępną pod adresem:

Knurów ul. Staszica 2 – konkurs ofert

W przypadku wygaśnięcia linku prosimy o kontakt z osobą wskazaną poniżej.

Oferty można składać w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku, (dalej jako „Termin Składania Ofert”) na piśmie, na adres:

 

Elpro Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro w Lublinie,

Projektowa 1, 20-209 Lublin

(rozstrzyga data doręczenia oferty na wskazany wyżej adres).

Zapytania dotyczące Nieruchomości, dokumentacji, konkursu oraz oględzin należy kierować do wskazanej osoby odpowiedzialnej

 

Przemysław Kępa – Specjalista ds. Zarządzania Najmem

adres email: przemyslaw.kepa@elprodevelopment.pl

tel. kontaktowy – 516 012 575

Oględziny Nieruchomości są możliwe po uprzednim ustaleniu terminu i zakresu oględzin.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Kontakt
Przemysław Kępa
516 012 575
Cena: 2 450 000,00 zł
Powierzchnia: 768,00 m2
Kontakt